O nas
HACCP
GMP GHP
DDD
Prawo
 
Oferta
 
Biolog
terenowy
  Ozonowanie
Certyfikaty
Zapytaj nas
RODO
Kontakt

Valid HTML 4.01 Transitional


Rodo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.Polityka prywatności Arras

obowiązuje od 25.05.2018r, ostatnia aktualizacja w dniu 26.03.2019r

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat zasad, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z działaniem firmy Arras. Wszelkie wykonywane przez Arras działania uwzględniają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące ochrony danych osobowych. Przetwarzając Państwa dane Firma dokłada wszelkich starań, aby robić to przejrzyście i rzetelnie, chroniąc Państwa prywatność.

I. Definicje używane w Polityce.

Administrator - Arras, przedsiębiorstwo świadczące usługi a także przetwarzające Dane osobowe, w związku z prowadzoną działalnością, dokładnie określony w części II. w punkcie 1.

Państwo - osoby/osoba fizyczna, której dane przetwarza lub może przetwarzać Firma

Klient - osoba fizyczna, której dane przetwarza lub może przetwarzać Firma, w związku z prowadzoną działalnością, a dodatkowo: korzysta z usług świadczonych przez Firmę na postawie umowy lub zlecenia wykonania usług w dowolnej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie itp.) lub współpracuje z Firmą;

Partner - jeden z partnerów Firmy, aktualna lista partnerów znajduje w części II, pkt. 2

Siedziba Partnera – adres, w jakim zlokalizowana jest siedziba Partnera Firmy, lista adresów znajduje w części II, pkt. 2

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które przetwarza Firma w związku z jej działaniami, między innymi: imię, nazwisko, adres, numer NIP, adres IP, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innej podobnej technologii

Dane - pozostałe informacje, które mogą dotyczyć osób fizycznych, a które przetwarzane są przez Firmę, w tym Dane Osobowe,

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Określenie Administratora danych osobowych.

1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest: Arras Bogdan Staśkiewicz, ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, NIP: 6911039464, REGON: 390503629 zwany dalej Firma, z siedzibą przy ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, zwany dalej Siedzibą Firmy.

Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych oraz przysługujących Państwu praw, można się skontaktować z Firmą, drogą mailową pisząc na adres: arras@pest.lca.pl.

2. Partner jako niezależny administrator.

W przypadku, gdy wykonanie Państwa zlecenia lub wywiązanie się z postanowień umowy, będzie wiązało się, z przekazaniem Państwa danych do jednego z naszych Partnerów, to Partner ten staje się Państwa niezależnym Administratorem. Przekazanie Państwa Danych poprzedzone będzie uzyskaniem przez Firmę, Państwa zgody w tym zakresie.

Firma przekazuje jedynie Dane niezbędne do realizacja zlecenia lub wywiązania się z umowy. Jeśli podanie Danych Osobowych nie jest niezbędne, to dane te nie będą przekazane. Jeśli jednakże podanie Danych Osobowych jest niezbędne, to będą one podane w najwęższym możliwym zakresie.

Dane kontaktowe naszych Partnerów:
- Pegar Elżbieta Świder, ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, NIP: 6912152205, REGON: 020121018, kontakt: pegar@pest.lca.pl – dokumentacja DDD.

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwo Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonej zgody i do konkretnych celów:

1. W celu zawarcia i realizacji umowy

Podstawa prawna: Państwa Dane osobowe związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z Państwa umowy z Firmą oraz jej zawarciem, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną.

2. W celu realizacji Państwa zlecenia, a także rozpatrywania reklamacji

Państwa Dane w tym Dane osobowe, mogą być przetwarzane w trakcie realizacji Państwa zlecenia.

Podstawa prawna: Państwa Dane osobowe związane w tym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - czyli za Państwa zgodą.

3. Korespondencja

Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane w razie otrzymania przez Firmę reklamacji, w tym związanej z usługami oferowanymi przez Firmę, w celu udzielenia odpowiedzi, prowadzenia niezbędnej korespondencji w celu wyjaśnienia reklamacji itp. Firma może również napisać do Państwa np. w sprawie zgłoszonych naruszeń czy przesłanych orzeczeń sądowych.

Podstawa prawna: Dane związane z taką korespondencją przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę. Interes Firmy polega na ustaleniu lub poprawie jakości naszych usług (Państwa reklamacje), poinformowaniu Państwa o istotnych sprawach związanych z umową (np. gdy zgłoszono naruszenie), albo na polubownym wyjaśnianiu różnych spraw, aby korespondencja nie skutkowała niezadowoleniem, niedoinformowaniem, powstawaniem lub dochodzeniem roszczeń (reklamacje, żądania, zgłoszenia).

4. Ciążących na Firmie obowiązków wynikających z przepisów prawa np. odpowiadając na żądanie sądów czy uprawnionych organów.

Podstawa prawna: Przetwarzanie następuje w granicach ustalonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zakres przekazanego nam żądania i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

5. W związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Firmę prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.

6. Po zakończeniu świadczenia naszych usług, wyjaśnieniu sprawy, skargi, wniosku itp., Państwa Dane osobowe nie są już przez nas aktywnie wykorzystywane. Firma przechowuje je w archiwach, w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.

7. Dane Partnerów przetwarzamy w celu realizacji umów łączących nas z Partnerami oraz prowadzonych w związku z tym rozliczeń czy realizacji obowiązków podatkowych. Dane osobowe personelu dedykowanego przez Partnerów do współpracy z nami przetwarzamy w celu realizacji bieżącego kontaktu z Partnerem oraz wykonania łączących nas umów.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Partner, a w zakresie związanym z rozliczeniami podatkowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. W celach marketingowych. W sytuacji kiedy Państwo zdecydują się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zakres przetwarzanych przez Firmę danych będzie uzależniony tylko od zakresu danych wskazanych bezpośrednio przez Użytkownika. Firma prowadzi komunikację marketingową drogą telefoniczną, elektroniczną, papierową lub w rozmowie bezpośredniej, w celu przedstawieniu Państwu swojej oferty, nowych usług itp.. Nie nastąpi to jednak, w przypadku, gdy Firma nie uzyska od Państwa oddzielnej zgody w tym zakresie.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, uprawniający do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody; newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z poźń. zm.)

9. Formularz kontaktowy. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, uprawniający do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

10. Oddzwanianie, odpisywanie na zapytania kierowane na adresy e-mail Firmy. W przypadku zainicjowania kontaktu z Państwa strony drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej, Państwa numer telefonu zostanie przetworzony w celu oddzwonienia, natomiast Państwa adres poczty elektronicznej, w celu odpowiedzi na zapytanie.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Firmę prawnie uzasadnionych interesów.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

W związku z realizacją zleconych przez Państwa usług, zawarciem lub realizacją umów, Firma przetwarza Dane osobowe konieczne do: Państwa zidentyfikowania: imię i nazwisko; kontaktu z Państwem: numer telefonu, adres e-mail. Te dane są Firmie niezbędne i bez ich podania nie może dojść do realizacji usług.

Jeśli realizacja usług ma nastąpić poza Siedzibą Firmy lub poza Siedzibą Partnera, konieczne jest podanie adresu realizacji usługi. Brak podania adresu uniemożliwia realizację takiej usługi.

Jeśli zażądają Państwo wystawienia dokumentu finansowego, niezbędne będzie podanie adresu używanego do celów podatkowych. Brak podania adresu uniemożliwia wystawienie takiego dokumentu.

Jeśli realizacja usług nakłada na Firmę obowiązek wystawiania dokumentu finansowego, niezbędne będzie podanie Państwa adresu używanego do celów podatkowych oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Brak podania adresu używanego do celów podatkowych w przypadku osób prywatnych oraz numeru NIP w przypadku osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą, uniemożliwia wystawienie takiego dokumentu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych: newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z poźń. zm.) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Firmę zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli prowadzą Państwo z Firmą korespondencję np. w sprawie reklamacji, Firma będzie przetwarzać także wszelkie inne Dane osobowe, które się w niej pojawią, takie jak informacje dotyczące korzystania z naszych usług, będące przyczyną reklamacji, dane zawarte w dokumentach załączonych do reklamacji, treść wniosków lub żądań i ich uzasadnienie, treść odpowiedzi, informacje o prowadzonym postępowaniu sądowym ze wskazaniem stron sporu, orzeczenie sądowe itp.

Dane przetwarzane przez Firmę w związku z obroną roszczeń lub ich ustalaniem czy dochodzeniem, mogą dodatkowo obejmować informacje takie jak uzasadnienie wysokości i istnienia roszczenia, rozmiar szkody, dane uczestników postępowania, prowadzenia egzekucji, pełnomocników procesowych itp.

Dane przechowywane w archiwach Firmy, nie wykraczają poza zakres Danych przetwarzanych w związku z realizacją usług Firmy lub prowadzeniem korespondencji, w tym między innymi: dotyczącej skarg, sporów żądań, czy wniosków.

Przetwarzamy także Dane Partnera, w celach związanych z realizacją umowy łączącej Firmę z Partnerem.

Przetwarzamy dane przekazane do nas w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, treść zgłoszenia, a także adres e-mail lub numer telefonu: w przypadku zainicjowania przez Państwo kontaktu tymi drogami.

Firma nie przetwarza danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

V. Źródło i sposób pozyskiwania danych

Najczęściej Państwa Dane osobowe uzyskujemy z Państwa inicjatywy. Firma może zbierać Państwa dane bezpośrednio od Państwa w trakcie: rozmowy telefonicznej, korespondencji elektronicznej lub papierowej, za pomocą formularza kontaktowego itp.

Możliwe jest także uzyskanie Państwa danych od Partnera Firmy, kontrahenta z którymi Firma zawiera umowę i dotyczą one Państwa jako osoby fizycznej reprezentującej naszego kontrahenta lub zatrudnionym u niego lub zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu lub współpracy z Firmą w związku z zawartymi umowami lub ich przygotowywaniem, a także świadczonymi usługami.

Jeśli nie są Państwo Klientami Firmy to Państwa dane osobowe mogły zostać uzyskane z komunikacji, którą do Firmy Państwo przesłali. Dane, które Firma przetwarza mogą pochodzić także od osób, które nie są lub nie są Klientami Firmy lub dotyczyć spraw niezwiązanych bezpośrednio z usługami Firmy. Czasem możemy pozyskać Państwa Dane z powszechnie dostępnych źródeł: internet, książka telefoniczna ogólnodostępne bazy firm, rejestry itp.

Kontakt z Firmą może być inicjowany także anonimowo albo przez podmioty, których tożsamości Firma nie ma możliwości ustalić lub nie ustala. Źródłem tego typu Danych, mogą być także urządzenia lub niezidentyfikowane przez Firmę osoby, które zainicjują tego typu kontakt.

VI. Udostępnianie danych osobowych

Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Dodatkowo Firma nie sprzedaje i nie użycza Państwa danych innym podmiotom.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Firmy oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

Firma może przekazać Państwa Dane dostawcom Firmy, którzy przetwarzają je w imieniu Firmy, świadcząc dla Firmy usługi o charakterze technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną Firmy, systemy teleinformatyczne Firmy lub udostępniającym Firmie narzędzia teleinformatyczne np. poczty elektronicznej, świadczącym Firmie usługi księgowe, audytowe, pomoc prawną, a także innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Podmioty te nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Firmę i nie będzie wykraczać poza zakres celów określonych w niniejszej Polityce. Firma posiada kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych lub na podstawie innych zapisów obowiązującego prawa, chroniących Państwa prywatność.

Państwa Dane osobowe mogą zostać udostępnione Partnerowi, ale tylko pod warunkiem, że jest to niezbędne do zrealizowania Państwa zlecenia lub wypełnienia postanowień wynikających z umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Firmą.

Firma może udostępnić Państwa Dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa w tym sądom i innym uprawnionym organom.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane dotyczące Klientów związane z realizacją usług Firmy, przechowywane są przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takich usług lub do czasu zakończenia wykonana tych usług. Po zakończeniu ich wykorzystywania dla realizacji umowy lub wykonania usług, Firma przechowuje je w swoich archiwach przez okres wynikający z przepisów prawa, w którym mogą one służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także wynikających z odrębnych przepisów prawa np. podatkowych czy finansowych. Identycznie firma postępuje z Danymi dotyczącymi Partnera.

Dane osobowe związane z korespondencją, która nie pochodzi od Klientów lub nie dotyczy usług Firmy przetwarzane są przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Jeśli jednak odnosi się ona do skarg, żądań lub zgłaszanych pretensji to Dane przechowywane są w archiwach Firmy przez wynikający z przepisów prawa okres, w którym może ona służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Analogicznie Firma postępuje w stosunku do Danych przechowywanych na potrzeby spraw, w których Firma dochodzi roszczeń lub podejmuje przed nimi obronę, a także spraw, w których Firma przetwarza Dane na żądanie sądu lub uprawnionego organu państwowego.

Przechowywanie Danych w związku z bieżącym monitorowaniem usług Firmy i systemów, ich testowaniem, analizowaniem, udoskonalaniem oraz wdrażaniem odpowiednich środków związanych z ich niezawodnością lub bezpieczeństwem, a także zabezpieczeniem Danych przed ich utratą lub skutkami niepożądanych działań oraz sytuacji, odbywa się przez czas niezbędny do zrealizowania celu dla którego są one wykorzystywane. W zależności od okoliczności (np. okresowego wzrostu zagrożeń) może on się różnić, ale Firma dokłada starań, aby okres ten nie był dłuższy niż kilka miesięcy. Identyczne zasady Firma stosuje dla przechowywania Danych, których źródłem są niezidentyfikowane lub anonimowe osoby lub urządzenia.

Dane uzyskane na podstawie art. 6 ust. 1, lit a RODO to jest za Państwa zgodą, w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, przechowywane będą do dnia zaprzestania prowadzenia działalności Firmy, lub dnia wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

VIII. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Chcąc być zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zapewniamy realizację Państwa uprawnień wynikających z RODO . Sytuacje oraz zakres, w których można z tych praw skorzystać, wynikają z przepisów prawa i zależą między innymi od związanego z przetwarzaniem celu lub podstawy prawnej.

Wniosek dotyczący realizacji swoich praw, mogą Państwo złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chcą Państwo skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych, Firma może poprosić o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Państwa tożsamości. Firma zwraca się z prośbą o zachowanie informacji, które Firma Państwu przesyła, a które mogą pomóc Państwa zidentyfikować. Są to między innymi: identyfikatory klienta, numery pism itp. Dokładna weryfikacja ma na celu zapewnienie ochrony Państwa Danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana w formie w jakiej do firmy wpłynęła: na adres e-mail z którego przesłano wniosek, w przypadku wysłania wniosku pocztą elektroniczną, lub w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Mają Państwo prawo uzyskać od Firmy potwierdzenie, czy Firma przetwarza Państwa Dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo:
- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Państwa Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach ich odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
- uzyskać kopię Państwa Danych osobowych; za każdą kolejną kopię, poza pierwszą, Firma może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych; RODO nie zezwala Firmie, na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres informacji zawartych w kopii Danych.

Prawo do poprawienia danych (art. 16 RODO)
Mają Państwo prawo do poprawienia Państwa Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa Danych osobowych, jeżeli:
- przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane - realizacja tego prawa w odniesieniu do Danych związanych z zawartą umową wymaga uprzedniego jej wypowiedzenia zgodnie i na warunkach w niej zawartych;
- są przetwarzane niezgodnie z prawem; o ile zostało to ustalone lub potwierdzone;
- został przez Państwo wniesiony sprzeciw, wobec przetwarzania Państwa danych, który zgodnie z RODO, został uznany za zasadny - Firma musi usunąć Dane osobowe muszą w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Firma może zachować pewne Dane osobowe na podstawie RODO np. w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy wymagają tego inne przepisy prawa np. podatkowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy:
- kwestionują Państwo prawidłowość Państwa Danych osobowych – na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości;
- przetwarzanie Państwa Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
- Państwa Dane osobowe przestały być potrzebne Firmie do celów, w których były przetwarzane, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – na czas potrzebny do rozważenia, jego zasadności (zgodnie z RODO).

W pewnych wyjątkach,określonych w RODO, ograniczenie może nie nastąpić np. jeśli Dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby. Może to dotyczyć zwłaszcza sytuacji, w której ograniczenie uniemożliwiłoby komunikację z taką osobą.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Mają Państwo prawo, jeśli są Państwo Klientem Firmy, żądania realizacji prawa do przenoszenia danych w zakresie wszystkich Państwa Danych osobowych, w których posiadaniu jest Firma. Na państwa żądanie, Firma przygotuje Państwa Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prześle bezpośrednio do wskazanego przez Państwa administratora. Jednak możliwość takiego przekazania może wymagać dalszych ustaleń lub uzgodnień.

Zaznaczyć należy, że RODO nie pozwala na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres przekazywanych Państwu Danych.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO)
Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Rozpatrywanie sprzeciwu polega na analizie przedstawionej Państwa szczególnej sytuacji i związanych z tym interesów, praw lub wolności, które chcą Państwo chronić w relacji do ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez Firmę Danych, których sprzeciw dotyczy. Na przykład w sytuacji, w której sprzeciw uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał realizację uprawnień gwarantowanych przepisami prawa, np. poprzez ukrywanie tożsamości Klienta przed osobą broniącą swoich praw.

Mają Państwo również prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, Firma natychmiast zaprzestanie przetwarzać Państwa Dane osobowe w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Firmę Państwa danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (art. 22 RODO)

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje tzn. decyzje bez udziału człowieka, w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

IX. Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych

Firm dba o bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych oraz zgodność ich przetwarzania z RODO. Aby to zrealizować Firma wdraża i utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym odpowiednie regulaminy, polityki, i instrukcje, związane z ochroną Danych osobowych. Firma, środki te projektuje i optymalizujemy, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony Danych osobowych, takich jak minimalizacja Danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi przepisów RODO oraz chronić Państwa prawa.

Wdrażając te rozwiązania zapewniamy, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu ich przetwarzania. Odnosi się to do ilości zbieranych Danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. Stosowane przez Nas środki są monitorowane, a w razie potrzeby poddawane przeglądom i udoskonalaniu.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka może podlegać dalszym zmianom, aktualizacją lub uzupełnieniom. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności dostępna jest zawsze pod adresem:www.pest.lca.pl w zakładce Rodo.

Polityka prywatności Pegar

obowiązuje od 25.05.2018r, ostatnia aktualizacja w dniu 26.03.2019r

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat zasad, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z działaniem firmy Pegar. Wszelkie wykonywane przez Pegar działania uwzględniają aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące ochrony danych osobowych. Przetwarzając Państwa dane Firma dokłada wszelkich starań, aby robić to przejrzyście i rzetelnie, chroniąc Państwa prywatność.

I. Definicje używane w Polityce.

Administrator - Pegar, przedsiębiorstwo świadczące usługi, a także przetwarzające Dane osobowe, w związku z prowadzoną działalnością, dokładnie określony w części II. w punkcie 1.

Państwo - osoby/osoba fizyczna, której dane przetwarza lub może przetwarzać Firma

Klient - osoba fizyczna, której dane przetwarza lub może przetwarzać Firma, w związku z prowadzoną działalnością, a dodatkowo: korzysta z usług świadczonych przez Firmę na postawie umowy lub zlecenia wykonania usług w dowolnej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie itp.) lub współpracuje z Firmą;

Partner - jeden z partnerów Firmy, aktualna lista partnerów znajduje się w części II, pkt. 2.

Siedziba Partnera – adres, w jakim zlokalizowana jest siedziba Partnera Firmy, lista adresów znajduje się w części II, pkt. 2.

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które przetwarza Firma w związku z jej działaniami, między innymi: imię, nazwisko, adres, numer NIP, adres IP, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie czy innej podobnej technologii

Dane - pozostałe informacje, które mogą dotyczyć osób fizycznych, a które przetwarzane są przez Firmę, w tym Dane Osobowe,

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Określenie Administratora danych osobowych.

1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest: Pegar Elżbieta Świder, ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, NIP: 6912152205, REGON: 020121018 zwany dalej Firma, z siedzibą przy ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica zwana dalej Siedzibą Firmy.

Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych oraz przysługujących Państwu praw, można się skontaktować z Firmą, drogą mailową pisząc na adres: pegar@pest.lca.pl.

2. Partner jako niezależny administrator.

W przypadku, gdy wykonanie Państwa zlecenia lub wywiązanie się z postanowień umowy, będzie wiązało się, z przekazaniem Państwa danych do jednego z naszych Partnerów, to Partner ten staje się Państwa niezależnym Administratorem. Przekazanie Państwa Danych poprzedzone będzie uzyskaniem przez Firmę, Państwa zgody w tym zakresie.

Firma przekazuje jedynie Dane niezbędne do realizacja zlecenia lub wywiązania się z umowy. Jeśli podanie Danych Osobowych nie jest niezbędne, to dane te nie będą przekazane. Jeśli jednakże podanie Danych Osobowych jest niezbędne, to będą one podane w najwęższym możliwym zakresie.

Dane kontaktowe naszych Partnerów:
- Arras Bogdan Staśkiewicz, ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, NIP: 6911039464, REGON: 390503629, kontakt: arras@pest.lca.pl – serwis DDD

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwo Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonej zgody i do konkretnych celów:

1. W celu zawarcia i realizacji umowy

Podstawa prawna: Państwa Dane osobowe związane z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z Państwa umowy z Firmą oraz jej zawarciem, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną.

2. W celu realizacji Państwa zlecenia, a także rozpatrywania reklamacji

Państwa Dane w tym Dane osobowe, mogą być przetwarzane w trakcie realizacji Państwa zlecenia.

Podstawa prawna: Państwa Dane osobowe związane w tym zakresie przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, RODO - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której są Państwo stroną lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - czyli za Państwa zgodą.

3. Korespondencja

Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane w razie otrzymania przez Firmę reklamacji, w tym związanej z usługami oferowanymi przez Firmę, w celu udzielenia odpowiedzi, prowadzenia niezbędnej korespondencji w celu wyjaśnienia reklamacji itp. Firma może również napisać do Państwa np. w sprawie zgłoszonych naruszeń czy przesłanych orzeczeń sądowych.

Podstawa prawna: Dane związane z taką korespondencją przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę. Interes Firmy polega na ustaleniu lub poprawie jakości naszych usług (Państwa reklamacje), poinformowaniu Państwa o istotnych sprawach związanych z umową (np. gdy zgłoszono naruszenie), albo na polubownym wyjaśnianiu różnych spraw, aby korespondencja nie skutkowała niezadowoleniem, niedoinformowaniem, powstawaniem lub dochodzeniem roszczeń (reklamacje, żądania, zgłoszenia).

4. Ciążących na Firmie obowiązków wynikających z przepisów prawa np. odpowiadając na żądanie sądów czy uprawnionych organów.

Podstawa prawna: Przetwarzanie następuje w granicach ustalonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zakres przekazanego nam żądania i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

5. W związku z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Firmę prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.

6. Po zakończeniu świadczenia naszych usług, wyjaśnieniu sprawy, skargi, wniosku itp., Państwa Dane osobowe nie są już przez nas aktywnie wykorzystywane. Firma przechowuje je w archiwach, w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów polegających na ustalaniu lub dochodzeniu naszych praw, a także na obronie przed roszczeniami.

7. Dane Partnerów przetwarzamy w celu realizacji umów łączących nas z Partnerami oraz prowadzonych w związku z tym rozliczeń czy realizacji obowiązków podatkowych. Dane osobowe personelu dedykowanego przez Partnerów do współpracy z nami przetwarzamy w celu realizacji bieżącego kontaktu z Partnerem oraz wykonania łączących nas umów.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jako niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest Partner, a w zakresie związanym z rozliczeniami podatkowymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. W celach marketingowych. W sytuacji kiedy Państwo zdecydują się na dobrowolne podanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zakres przetwarzanych przez Firmę danych będzie uzależniony tylko od zakresu danych wskazanych bezpośrednio przez Użytkownika. Firma prowadzi komunikację marketingową drogą telefoniczną, elektroniczną, papierową lub w rozmowie bezpośredniej, w celu przedstawieniu Państwu swojej oferty, nowych usług itp.. Nie nastąpi to jednak, w przypadku, gdy Firma nie uzyska od Państwa oddzielnej zgody w tym zakresie.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, uprawniający do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody; newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z poźń. zm.)

9. Formularz kontaktowy. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, uprawniający do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.

10. Oddzwanianie, odpisywanie na zapytania kierowane na adresy e-mail Firmy. W przypadku zainicjowania kontaktu z Państwa strony drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej, Państwa numer telefonu zostanie przetworzony w celu oddzwonienia, natomiast Państwa adres poczty elektronicznej, w celu odpowiedzi na zapytanie.

Podstawa prawna: Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to bowiem niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez Firmę prawnie uzasadnionych interesów.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych

W związku z realizacją zleconych przez Państwa usług, zawarciem lub realizacją umów, Firma przetwarza Dane osobowe konieczne do: Państwa zidentyfikowania: imię i nazwisko; kontaktu z Państwem: numer telefonu, adres e-mail. Te dane są Firmie niezbędne i bez ich podania nie może dojść do realizacji usług.

Jeśli realizacja usług ma nastąpić poza Siedzibą Firmy lub poza Siedzibą Partnera, konieczne jest podanie adresu realizacji usługi. Brak podania adresu uniemożliwia realizację takiej usługi.

Jeśli zażądają Państwo wystawienia dokumentu finansowego, niezbędne będzie podanie adresu używanego do celów podatkowych. Brak podania adresu uniemożliwia wystawienie takiego dokumentu.

Jeśli realizacja usług nakłada na Firmę obowiązek wystawiania dokumentu finansowego, niezbędne będzie podanie Państwa adresu używanego do celów podatkowych oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Brak podania adresu używanego do celów podatkowych w przypadku osób prywatnych oraz numeru NIP w przypadku osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą, uniemożliwia wystawienie takiego dokumentu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych: newsletter, informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) z poźń. zm.) jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Firmę zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli prowadzą Państwo z Firmą korespondencję np. w sprawie reklamacji, Firma będzie przetwarzać także wszelkie inne Dane osobowe, które się w niej pojawią, takie jak informacje dotyczące korzystania z naszych usług, będące przyczyną reklamacji, dane zawarte w dokumentach załączonych do reklamacji, treść wniosków lub żądań i ich uzasadnienie, treść odpowiedzi, informacje o prowadzonym postępowaniu sądowym ze wskazaniem stron sporu, orzeczenie sądowe itp.

Dane przetwarzane przez Firmę w związku z obroną roszczeń lub ich ustalaniem czy dochodzeniem, mogą dodatkowo obejmować informacje takie jak uzasadnienie wysokości i istnienia roszczenia, rozmiar szkody, dane uczestników postępowania, prowadzenia egzekucji, pełnomocników procesowych itp.

Dane przechowywane w archiwach Firmy, nie wykraczają poza zakres Danych przetwarzanych w związku z realizacją usług Firmy lub prowadzeniem korespondencji, w tym między innymi: dotyczącej skarg, sporów żądań, czy wniosków.

Przetwarzamy także Dane Partnera, w celach związanych z realizacją umowy łączącej Firmę z Partnerem.

Przetwarzamy dane przekazane do nas w formularzu kontaktowym: imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, treść zgłoszenia, a także adres e-mail lub numer telefonu: w przypadku zainicjowania przez Państwo kontaktu tymi drogami.

Firma nie przetwarza danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.

V. Źródło i sposób pozyskiwania danych

Najczęściej Państwa Dane osobowe uzyskujemy z Państwa inicjatywy. Firma może zbierać Państwa dane bezpośrednio od Państwa w trakcie: rozmowy telefonicznej, korespondencji elektronicznej lub papierowej, za pomocą formularza kontaktowego itp.

Możliwe jest także uzyskanie Państwa danych od Partnera Firmy, kontrahenta z którymi Firma zawiera umowę i dotyczą one Państwa jako osoby fizycznej reprezentującej naszego kontrahenta lub zatrudnionym u niego lub zostali Państwo wskazani jako osoby do kontaktu lub współpracy z Firmą w związku z zawartymi umowami lub ich przygotowywaniem, a także świadczonymi usługami.

Jeśli nie są Państwo Klientami Firmy to Państwa dane osobowe mogły zostać uzyskane z komunikacji, którą do Firmy Państwo przesłali. Dane, które Firma przetwarza mogą pochodzić także od osób, które nie są lub nie są Klientami Firmy lub dotyczyć spraw niezwiązanych bezpośrednio z usługami Firmy. Czasem możemy pozyskać Państwa Dane z powszechnie dostępnych źródeł: internet, książka telefoniczna ogólnodostępne bazy firm, rejestry itp.

Kontakt z Firmą może być inicjowany także anonimowo albo przez podmioty, których tożsamości Firma nie ma możliwości ustalić lub nie ustala. Źródłem tego typu Danych, mogą być także urządzenia lub niezidentyfikowane przez Firmę osoby, które zainicjują tego typu kontakt.

VI. Udostępnianie danych osobowych

Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Dodatkowo Firma nie sprzedaje i nie użycza Państwa danych innym podmiotom.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Firmy oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy.

Firma może przekazać Państwa Dane dostawcom Firmy, którzy przetwarzają je w imieniu Firmy, świadcząc dla Firmy usługi o charakterze technicznym, obsługującym sieć telekomunikacyjną Firmy, systemy teleinformatyczne Firmy lub udostępniającym Firmie narzędzia teleinformatyczne np. poczty elektronicznej, świadczącym Firmie usługi księgowe, audytowe, pomoc prawną, a także innym administratorom danych osobowych np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Podmioty te nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Firmę i nie będzie wykraczać poza zakres celów określonych w niniejszej Polityce. Firma posiada kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych lub na podstawie innych zapisów obowiązującego prawa, chroniących Państwa prywatność.

Państwa Dane osobowe mogą zostać udostępnione Partnerowi, ale tylko pod warunkiem, że jest to niezbędne do zrealizowania Państwa zlecenia lub wypełnienia postanowień wynikających z umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Firmą.

Firma może udostępnić Państwa Dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa w tym sądom i innym uprawnionym organom.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Dane dotyczące Klientów związane z realizacją usług Firmy, przechowywane są przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takich usług lub do czasu zakończenia wykonana tych usług. Po zakończeniu ich wykorzystywania dla realizacji umowy lub wykonania usług, Firma przechowuje je w swoich archiwach przez okres wynikający z przepisów prawa, w którym mogą one służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także wynikających z odrębnych przepisów prawa np. podatkowych czy finansowych. Identycznie firma postępuje z Danymi dotyczącymi Partnera.

Dane osobowe związane z korespondencją, która nie pochodzi od Klientów lub nie dotyczy usług Firmy przetwarzane są przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Jeśli jednak odnosi się ona do skarg, żądań lub zgłaszanych pretensji to Dane przechowywane są w archiwach Firmy przez wynikający z przepisów prawa okres, w którym może ona służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Analogicznie Firma postępuje w stosunku do Danych przechowywanych na potrzeby spraw, w których Firma dochodzi roszczeń lub podejmuje przed nimi obronę, a także spraw, w których Firma przetwarza Dane na żądanie sądu lub uprawnionego organu państwowego.

Przechowywanie Danych w związku z bieżącym monitorowaniem usług Firmy i systemów, ich testowaniem, analizowaniem, udoskonalaniem oraz wdrażaniem odpowiednich środków związanych z ich niezawodnością lub bezpieczeństwem, a także zabezpieczeniem Danych przed ich utratą lub skutkami niepożądanych działań oraz sytuacji, odbywa się przez czas niezbędny do zrealizowania celu dla którego są one wykorzystywane. W zależności od okoliczności (np. okresowego wzrostu zagrożeń) może on się różnić, ale Firma dokłada starań, aby okres ten nie był dłuższy niż kilka miesięcy. Identyczne zasady Firma stosuje dla przechowywania Danych, których źródłem są niezidentyfikowane lub anonimowe osoby lub urządzenia.

Dane uzyskane na podstawie art. 6 ust. 1, lit a RODO to jest za Państwa zgodą, w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, przechowywane będą do dnia zaprzestania prowadzenia działalności Firmy, lub dnia wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

VIII. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Chcąc być zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, zapewniamy realizację Państwa uprawnień wynikających z RODO . Sytuacje oraz zakres, w których można z tych praw skorzystać, wynikają z przepisów prawa i zależą między innymi od związanego z przetwarzaniem celu lub podstawy prawnej.

Wniosek dotyczący realizacji swoich praw, mogą Państwo złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane powyżej dane kontaktowe Administratora. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chcą Państwo skorzystać i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych, Firma może poprosić o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Państwa tożsamości. Firma zwraca się z prośbą o zachowanie informacji, które Firma Państwu przesyła, a które mogą pomóc Państwa zidentyfikować. Są to między innymi: identyfikatory klienta, numery pism itp. Dokładna weryfikacja ma na celu zapewnienie ochrony Państwa Danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana w formie w jakiej do firmy wpłynęła: na adres e-mail z którego przesłano wniosek, w przypadku wysłania wniosku pocztą elektroniczną, lub w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Mają Państwo prawo uzyskać od Firmy potwierdzenie, czy Firma przetwarza Państwa Dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, mają Państwo prawo:
- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych Państwa Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach ich odbiorców, planowanym okresie przechowywania Danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
- uzyskać kopię Państwa Danych osobowych; za każdą kolejną kopię, poza pierwszą, Firma może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych; RODO nie zezwala Firmie, na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres informacji zawartych w kopii Danych.

Prawo do poprawienia danych (art. 16 RODO)
Mają Państwo prawo do poprawienia Państwa Danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa Danych osobowych, jeżeli:
- przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane - realizacja tego prawa w odniesieniu do Danych związanych z zawartą umową wymaga uprzedniego jej wypowiedzenia zgodnie i na warunkach w niej zawartych;
- są przetwarzane niezgodnie z prawem; o ile zostało to ustalone lub potwierdzone;
- został przez Państwo wniesiony sprzeciw, wobec przetwarzania Państwa danych, który zgodnie z RODO, został uznany za zasadny - Firma musi usunąć Dane osobowe muszą w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Firma może zachować pewne Dane osobowe na podstawie RODO np. w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy wymagają tego inne przepisy prawa np. podatkowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy:
- kwestionują Państwo prawidłowość Państwa Danych osobowych – na czas potrzebny do sprawdzenia ich prawidłowości;
- przetwarzanie Państwa Danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych żądają Państwo ograniczenia ich wykorzystania;
- Państwa Dane osobowe przestały być potrzebne Firmie do celów, w których były przetwarzane, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – na czas potrzebny do rozważenia, jego zasadności (zgodnie z RODO).

W pewnych wyjątkach,określonych w RODO, ograniczenie może nie nastąpić np. jeśli Dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby. Może to dotyczyć zwłaszcza sytuacji, w której ograniczenie uniemożliwiłoby komunikację z taką osobą.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Mają Państwo prawo, jeśli są Państwo Klientem Firmy, żądania realizacji prawa do przenoszenia danych w zakresie wszystkich Państwa Danych osobowych, w których posiadaniu jest Firma. Na państwa żądanie, Firma przygotuje Państwa Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prześle bezpośrednio do wskazanego przez Państwa administratora. Jednak możliwość takiego przekazania może wymagać dalszych ustaleń lub uzgodnień.

Zaznaczyć należy, że RODO nie pozwala na przekazywanie informacji, które mogłoby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych, co może wpływać na zakres przekazywanych Państwu Danych.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych (art. 21 RODO)
Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Firmę lub przez stronę trzecią.

Rozpatrywanie sprzeciwu polega na analizie przedstawionej Państwa szczególnej sytuacji i związanych z tym interesów, praw lub wolności, które chcą Państwo chronić w relacji do ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez Firmę Danych, których sprzeciw dotyczy. Na przykład w sytuacji, w której sprzeciw uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał realizację uprawnień gwarantowanych przepisami prawa, np. poprzez ukrywanie tożsamości Klienta przed osobą broniącą swoich praw.

Mają Państwo również prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa Danych osobowych, na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, Firma natychmiast zaprzestanie przetwarzać Państwa Dane osobowe w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Firmę Państwa danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach (art. 22 RODO)

Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje tzn. decyzje bez udziału człowieka, w tym Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

IX. Bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych

Firm dba o bezpieczeństwo Państwa Danych osobowych oraz zgodność ich przetwarzania z RODO. Aby to zrealizować Firma wdraża i utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym odpowiednie regulaminy, polityki, i instrukcje, związane z ochroną Danych osobowych. Firma, środki te projektuje i optymalizujemy, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony Danych osobowych, takich jak minimalizacja Danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi przepisów RODO oraz chronić Państwa prawa.

Wdrażając te rozwiązania zapewniamy, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu ich przetwarzania. Odnosi się to do ilości zbieranych Danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. Stosowane przez Nas środki są monitorowane, a w razie potrzeby poddawane przeglądom i udoskonalaniu.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka może podlegać dalszym zmianom, aktualizacją lub uzupełnieniom. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności dostępna jest zawsze pod adresem:www.pest.lca.pl w zakładce Rodo.

Polityka Cookies

obowiązuje od 25.05.2018r, ostatnia aktualizacja w dniu 26.03.2019r

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat zasad zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

I. Definicje używane w Polityce.

Administrator - Arras, świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowuje i uzyskujące dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, dokładnie określony w części II. w punkcie 1.

Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.pest.lca.pl

Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

II. Określenie Administratora danych osobowych.

1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest: Arras Bogdan Staśkiewicz, ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, NIP: 6911039464, REGON: 390503629 zwany dalej Firma, z siedzibą przy ul. Szaniawskiego 7/31, 59-220 Legnica, zwana dalej Siedzibą Firmy.

III. Rodzaje Cookies

I1. Cookies wewnętrzne to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

I2. Cookies zewnętrzne to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

I3. Cookies sesyjne to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

I4. Cookies trwałe to dane zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

IV Bezpieczeństwo

I1. Mechanizmy składowania i odczytu - mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

I2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

I3. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu odpowiadają partnerzy. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

V. Cele,do których wykorzystywane są pliki Cookies

I1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

I2. Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów logowania Użytkowników w Serwisie

I3. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

VI. Serwisy zewnętrzne.

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
- Google Analytics

VII. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na uradzeniach Użytkownika przez Serwis oraz Serwisy zewnętrzne

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie:https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

VIII. Wymagania Serwisu

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

IX. Zmiany w Polityce Cookies

Niniejsza Polityka może podlegać dalszym zmianom, aktualizacją lub uzupełnieniom. Aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności dostępna jest zawsze pod adresem: www.pest.lca.pl w zakładce Rodo.Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Zakład Usługowy "Arras" Bogdan Staśkiewicz i "Pegar" Elżbieta Świder
Legnica, ul. Szaniawskiego 7 m. 31, tel. 076 8550052
©2007 Naprawa komputerów Legnica
Cyber Centrum: Pozycjonowanie, tworzenie stron WWW